Viser resultater 1 til 2 af 2
 1. #1
  Registreringsdato
  Nov 2006
  Lokation
  Sjælland, DK
  Alder
  70
  Indlæg
  423

  Icon4 Trump og syntetisk behandling af lavt stofskifte


  Trump og syntetisk behandling af lavt stofskifte

  I lyset af de seneste, politiske begivenheder i USA, som følge af præsident Trumps mange bebudede omvæltninger indenfor, så at sige alle samfundsforhold, vil jeg gerne opfordre til at vi alle fremover holder et vågent øje med "Trump-effekten" i forhold til fremtidig behandling af lavt stofskifte!

  Trumps valgløfter
  Et af Trumps valgløfter er at gøre lægemidlerne billigere ved bl.a. at nedsætte selskabsskat for medicinalindustrien, samt ved at fjerne største del af de regler, som nu kræves overholdt af producenterne, før at et lægemiddel kan opnå godkendelse til behandling.

  Regler for godkendelse af lægemidler
  Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside Menneskerogmedicin.dk kan man læse mere detaljeret om, hvad disse "regler" består af, og under fanen Godkendelse (klik på "Godkendelse" under "Udvikling"), kan man læse bl.a. følgende om disse regler, mr. Trump agter at "skære ned på, ned til et niveau [så lavt] som ingen nogensinde har set [mage til] før" (Kilde):

  "Når de tre kliniske faser er gennemført, samler lægemiddelvirksomheden de mange data sammen og analyserer lægemidlet på kryds og tværs. Hvis analysen viser, at lægemiddelkandidaten er effektiv og sikker, og kan fremstilles i en egnet og holdbar lægemiddelform, samles dokumentationen i en ansøgning, som indsendes til lægemiddelmyndighederne. Først når der foreligger en godkendelse fra myndighederne, må producenten markedsføre det pågældende lægemiddel. I perioden frem til godkendelsesfasen kan op til 12.000 forsøgspersoner have været involveret i kliniske forsøg, og omkring 1.000 forskere kan have været involveret i forskning og udvikling af lægemidlet.

  Ansøgningsprocessen. En ansøgning ledsages af store mængder dokumentation. Det er tidligere set, at dokumentationen omfangsmæssigt alene fylder, hvad der svarer til den mængde papir, der kan være i en større container. I EU er der indført en fælles EU-godkendelse af alle lægemidler. Det betyder, at tilladelser til markedsføring af nye lægemidler udstedt af det europæiske lægemiddelagentur kan markedsføres i hele EU. Hvis lægemiddelvirksomheden også ønsker lægemidlet markedsført i lande uden for EU, eksempelvis i USA, kræver det en specifik godkendelse af det pågældende lands myndigheder.

  Alle dataene i ansøgningen bliver omhyggeligt gennemgået af myndighederne, før en godkendelse udstedes. Der er flere ting, der skal vurderes, for at et lægemiddel kan godkendes:

  1. Lægemidlets kvalitet. Her kigges på lægemidlets renhed, ensartethed, holdbarhed m.m.
  2. Sikkerheden ved brug af lægemidlet. Her vurderes risikoen for bivirkning, om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med anvendelsen.
  3. Lægemidlets virkning. Her vurderes lægemidlets virkning i forhold til eksisterende behandlinger af den pågældende sygdom.


  En vigtig del af godkendelsesprocessen består i at vurdere forholdet mellem fordele og ulemper ved det nye lægemiddel. Lægemidlets virkning vejes derfor op imod lægemidlets mulige bivirkninger. Jo mere alvorlig den pågældende sygdom er - jo flere og mere alvorlige bivirkninger vil normalt kunne accepteres."
  (Kilde)

  Reglerne fjernes, patientsikkerhed forringes
  Det er reglerne, som ellers gerne skulle sikre at patienterne ikke dør, eller bliver endnu mere syge af nye lægemidler, og uanset at systemet er i forvejen ikke 100% vandtæt, vil mr. Trumps bebudede reduktion af de allerede eksisterende regler, udsætte endnu flere patienter for behandling med lægemidler, der udvikles og sælges for profit mere end de udvikles for at hjælpe de syge.

  Det er jo en forretning, og som sådan skal den beskyttes mod at blive mindre indbringende for virksomheder og aktionærerne. Det vil mr. Trump gøre ved at fjerne mellem 75% og 80% af reglerne, som i dag, i følge mr. Trump, gør forretningen Big Pharma mere besværlig og mindre rentabel, end den bliver når den absolutte største part af reglerne bliver fjernet.

  Hvad har det med os at gøre, her i Skandinavien?
  Det har ALT med os at gøre, når nye lægemidler til behandling af lavt stofskifte godkendes i USA, fritaget for krav om at sikre lægemidlets renhed, ensartethed, holdbarhed samt fritagelse for en lang rækkes videnskabelige krav vedr. bivirkninger m.v.

  Når et lægemiddel bliver godkendt i USA først, fordi mr. Trump agter at gøre USA til det "nemmeste land" at få godkendelser i, ja, så må de europæiske lægemiddelmyndigheder enten følge i USAs fodspor og også slække på de europæiske krav til lægemidlernes sikkerhed, eller må medicinalvirksomheder hjemmehørende i Europa og andre verdensdele, enten flytte deres hovedsæder til USA, eller miste markedsandele og indtjening.

  Fordi udvikling og fremstilling af lægemidler er en forretning, er udviklingen nødt til at følge det "billigste" land at godkende lægemidlerne i, og derfor mr. Trumps gøren og laden i USA, betyder også en masse for os i Skandinavien.

  Første syntetisk T4 på markedet
  Det første syntetiske T4 kom ind på markedet i 1958 med produktnavn Synthroid, oprindeligt fremstillet af Flint Laboratories i USA. Uden patentbeskyttelse blev Synthroid distribueret uden større konkurrence i ca. 40 år. Synthroid var, og stadig er, medicinalbranchens førende alene pga. vellykket markedsføring, uanset høje priser. Men efter at konkurrencen fra andre syntetiske T4-analogpræparater er taget til, blev udvikling af en patentbar formel en nødvendighed.

  Syntetisk thyroxin (T4) - dårlig forretning
  Efterhånden viste det sig, at uanset et stort patient-underlag (mange tilfælde flere typer af lavt stofskifte), kunne industrien ikke fortsætte med at tjene "nok" på at fremstille [daværende] syntetisk T4, fordi det var ikke muligt at beskytte det syntetiske T4 med en patent, for at sikre at kun den virksomhed, der havde patent på et givent syntetisk T4-præparat, havde ret til at producere og sælge det, til en pris efter virksomhedens eget valg. Derfor startede der et kapløb om at være først med et patent på syntetisk T4, medicinale virksomheder imellem. Det viste sig dog hurtigt, at patentreglerne forhindrede patent på syntetisk T4, som formlen var dengang.

  Umuligt at patentere "ægte" T4
  Fordi syntetiske hormoner der er nøjagtige kopier af hormoner produceret af animalske og menneskelig hormonkirtler IKKE KAN PATENTERES, medicinalvirksomhederne fandt ud af at omgå disse regler ved at "justere" på T4-molekylernes struktur, så de ikke længere var synonyme med det "naturlige" T4, men kun "lige som om" (dvs. analoge).

  "Synonyme lægemidler er midler med [nøjagtig]samme aktive lægemiddelstof. De skal adskilles fra analoge lægemidler, som er lægemidler med beslægtet kemi og ensartet klinisk virkning." (Kilde)

  Industrien "justerer" syntetisk T4 molekylært for at kunne tage patent
  For at omgå patentreglerne, for at sikre en høj fortjeneste, medicinalvirksomheder besluttede at udvikle flere forskellige formler for "analog" syntetisk T4, der ikke nøjagtigt lignede det "naturlige", og dette arbejde har nu foregået i flere årtier, uden at det nogensinde lykkedes at fremstille et syntetisk T4-produkt, som fungerer nøjagtigt som "naturligt" T4. Og det er grunden til, hvorfor så mange syge, gennem så mange år i behandling med syntetisk T4-analog, alligevel ikke kan opnå en effektiv, stabil bedring på livstid.

  "Justeret" syntetisk T4 fungerer anderledes end "ægte" T4
  Det er en velbevaret hemmelighed, understøttet af flertallet af mainstream (uvidende) læger i Skandinavien og i resten af verden. Disse mennesker i hvide kittler påstår hårdnakket at nutidens syntetisk T4 er bioidentisk og "det samme som skjoldbruskkirtlens eget T4", mens de strukturelle formler på patenterede syntetiske T4-præparater, viser nøjagtigt det modsatte: det syntetiske T4-analog vi behandles med, i virkeligheden er et "hormonlignende" stof - ikke et hormon som Moder Natur ellers har udstyret os med.

  Præsident Trumps rolle
  Men hvorfor bør alt dette interessere os i forhold til den forestående lempelse af godkendelsesregler for lægemidlerne, mr. Trump har bebudet fornylig?

  Det bør interessere os med lavt stofskifte, fordi talrige forsøg på at efterligne de ægte hormoner, ved at konstruere "alternative" struktur-kemiske formler, for at omgå patentreglerne, der forbyder patentering af nøjagtige kopier af "ægte" hormoner - stort set ALLE har slået fejl!

  Det var ikke muligt at formel-manipulere med f.eks. pregnenolone, DHEA eller hydrocortison m.fl. og der kan derfor ikke tjenes store penge ved at producere dem. Man kunne dog ikke helt at ignorere hydrocortison fordi Addison's sygdom kan stort set kun langtids behandles med netop hydrocortison, men så fandt industrien på andre måder at prissætte den, så nogle penge tjener man dog på den alligevel, selv om det absolut ikke kan sammenlignes med fortjenesten på de patenterede hormon-efterligninger.

  (At hvad? At syntetisk T4 er jo så biligt, så det jeg siger ikke kan passe? Jamen, prøv så at opklare hvad det syntetiske T4 i virkeligheden koster når regningen betales til producenterne, før samfundet yder tilskud så patienterne er frie for at betale den fulde pris.)

  Vi skal være på vagt
  Meningen med dette emne er, at jeg gerne vil opfordre de syge af lavt stofskifte til at være på vagt, meget på vagt, når der i fremtiden dukker nye syntetiske T4-analoger på markedet.

  Siden sidst i 1960-erne er der ansøgt om i omegnen af et par tusinde patenter på alskens nye struktur-formler på syntetiske T4-analoger, men ingen af dem kunne bevise sin værdi ifølge dokumentation krævet i godkendelsesprocessen, men hvis Trump sørger for at godkendelsen bliver lempet, vil der 100% sikkert dukke op mange forskellige, enten nye syntetiske T4-analoger, eller nogle af de gamle, før afviste, hentet fra arkiverne, støvet af og ansøgt om godkendelse af, forfra igen, nu det bliver nemmere at skjule både almindelige bivirkninger, og de hidtil ukendte.

  Patientforeninger
  Jeg ved at visse patientforeninger netop bruger fraværet af større udvalg af lægemidler til behandling af lavt stofskifte - som et argument i "kampen for bedre behandling", og for dem er Donald Trump som vil lempe godkendelsen af flere lægemidler - er en god nyhed, hvorimod samme nyhed er temmelig dårlig for alle os med denne sygdom - fordi markedet kan blive oversvømmet med endnu flere dårlige efterligninger af T4, i den hellige business' navn - med alle os, som forsøgskaniner, hvor det før (trods alt) var studier som forinden skulle nogenlunde bevise, at et givent lægemiddel (i det mindste) ikke alvorligt ville skade patienterne.

  Trussel mod "naturlig thyroid" - NDT (Natural Desiccated Thyroid)
  Sidst, men ikke mindst: når flere "lægemidler for lavt stofskifte" - uanset hvor ringe - kommer på markedet, larmer min sunde fornuft om, at det helt sikkert bliver brugt imod Armour Thyroid og andre NDT-præparater, med argumentet om at når der er flere lægemidler til rådighed, bør NDT-lægemidlerne udfases totalt fra behandlingen af lavt stofskifte.

  Vi må redefinere vores strategier med henblik på at beskytte os mod "Trump-effekten"
  Egentlig er det temmelig uventet, ikke mindst for mig, at vi må gen-tænke vores fremtidige situation, "bare fordi" amerikanerne har valgt Trump til præsident. Hans mål er at trække arbejdspladserne i medicinalindustrien tilbage til USA, ved at gøre det billigere for industrien (lettelse af selskabsskatter) at drive forretning, og ved at gøre lancering af industriens produkter nemmere og hurtigere, ved at lempe på største delen af de krav, USAs lægemiddelmyndigheden (FDA) ellers havde stillet før.

  Gælder for hele verden
  Donald Trump kommer til at påvirke lægemiddelindustrien i hele verden, og det vil - 100% sikkert - også påvirke os, med lavt stofskifte. Det er derfor ikke et sekund for tidligt at begynde fokusere på det som nu sker i USA, for vores egen skyld.
  Tak for at du viser mig tillid og læser mit indlæg. Jeg håber, at mine indlæg kan hjælpe med at bevare håbet om bedring.
  Jeg har studeret lavt stofskifte og behandling med "naturlig thyroid" på fuldtid siden 2005. Jeg skriver selv de fleste af mine tekster, på baggrund af kilder arkiveret i respekterede, konventionel-medicinske databaser.
  Kommentarer er desværre lukket p.g.a. spam, men du kan kommentere i alle emner i "Stofskifte-butikken" ved at benytte Kontakt os.

  © Til Stofskiftesupport.dk: undlad venligst at "låne" vores tekster. Læs venligst om vores Ophavsret og Copyright.
  Alle, der ønsker et indblik i menneskelivet med stofskiftesygdom - er velkommen til at læse i over hundrede tusinde af personlige indlæg på vores anden hjemmeside - Forum for Stoffskiftesykdommer i Norge.

 2. #2
  Registreringsdato
  Nov 2006
  Lokation
  Sjælland, DK
  Alder
  70
  Indlæg
  423

  Icon4 Re: Trump og syntetisk behandling af lavt stofskifte


  I mellemtiden har jeg modtaget følgende reaktion på denne tråd:

  Anisa

  For bare 1/2 år siden ville dette indlæg have sendt en bølge af forhøjet cortisol igennem min krop og givet mig både kvalme og hedeture. Det er heldigvis overstået nu, fordi jeg er blevet meget mere rolig omkring min sygdom/tilstand og ved situationen ved både fremstilling af medicin og adgangen til det.

  Jeg er med på, at du gerne vil oplyse os - og vi skal også vide, hvad der foregår i vores liv - men hold da op, hvor kan det være svært at rumme, når man er stofskiftesyg, at der er en trussel forude konstant, og vi vi ikke kan gøre noget. Vi kan ingen gang, med de få vi er, mønstre en demonstration, myndighederne kan få øje på.

  Så hvad kan vi gøre ud over at gå rundt og være sindsygt bange? Vi kan ingen ting gøre - ingen ting!!

  Mit store ønske er en patient med din viden og på receptpligtig medicin, der kunne stå op som aktivist, som STTM Janie.

  Men når det er sagt, så er der ikke endnu sket en ændring. Jeg kan stadig få min dansk produceret medicin på en tilladelse fra sundhedsstyrelsen (det bliver jeg ved med så længe, jeg kan det, blot for at vise sundhedsstyrelsen, at der er en, der trives på Thyreoid).

  Derudover så har Trump forhåbentlig snart fundet ud af, at hans enevældige magt ikke er så stor, som han regnede med. Derfor tænker jeg, at vi må sætte vores lid til at både EU og kongressen/FDA i USA har lidt mere fornuft mellem ørerne end Trump. Han kan ikke lave dekreter på noget, der er lovgivet om.


  For bare 1/2 år siden ville dette indlæg have sendt en bølge af forhøjet cortisol igennem min krop og givet mig både kvalme og hedeture. Det er heldigvis overstået nu, fordi jeg er blevet meget mere rolig omkring min sygdom/tilstand og ved situationen ved både fremstilling af medicin og adgangen til det.
  Hej med dig

  Ved du hvad?

  Denne "bølge af forhøjet cortisol" kender også jeg kun alt for godt til! Efterfulgt af lejlighedsvise anfald af regulær modløshed, oplever jeg fortsat gang på gang disse "bølger", nok fordi jeg virkelig følger med i det, som sker derude - både i Danmark og i udlandet.

  Hvis du så spurgte mig om andre skandinaviske ("aktivister") ikke også gør det, måtte mit svar blive et rungende nej, fordi det som foregår på Facebook kommer aldrig nogensinde til at nytte det mindste, idet både industrien og lægerne allerede følger tæt med i alt det, som foregår i de lukkede grupper, og kan derfor foregribe og forberede foranstaltninger endnu inden disse grupper er blevet helt enige om koncept og strategi.

  Hvert ord skrevet på Facebook udskyder og svækker udsigten til løsning på vores situation, og jeg er så helvedes træt af disse "aktivisternes" dovenskab som gør, at de ikke gider det arbejde, der skal til oprettelse af sikre mødesteder på Nettet, hvor "fjenden" ikke kan følge med i.

  Lægestandene og farmaceutisk industri har allerede længe været i gang med "krigen mod NDT" (NDT = Natural Desiccated Thyroid = "naturlig thyroid") over hele verden, også i Skandinavien, men vores skandinaviske "aktivister" interesserer sig fortrinsvis for at befæste deres egen, lokal position blandt hypothyroid-patienter i Facebooks skandinaviske, lukkede grupper, hvor "gadens parlament" ikke har adgang, og derfor ikke kan tage stilling, endsige øve pres på hverken politikere eller lægestanden.

  Det blev lidt "off topic" (i forhold til Trump-vinklen) svar fra mig, og måske alligevel ikke helt, idet der er jo altid en direkte sammenhæng mellem alle farer og alle forsvar mod dem. Betragtet i denne kontekst, ja, det er sørme svært at få øje på vores forsvar.

  Du og jeg, vi kommer til at klare os. Men hvad med andre, dem der er for syge til at orke mere og andet, end indbetaling af medlemskontingentet? Hvad med dem?

  Så hvad kan vi gøre ud over at gå rundt og være sindsygt bange? Vi kan ingen ting gøre - ingen ting!! Mit store ønske er en patient med din viden og på receptpligtig medicin, der kunne stå op som aktivist, som STTM Janie.
  Det kommer ikke til at ske, af en eneste grund: der hersker en konkurrence på liv og død "aktivisterne" imellem, lige siden de gik på Nettet og der er åbenbart kun plads til en "aktivist-aktør" i hvert (skandinavisk) land. Er der andre, bliver der begået alskens karaktermord, for at holde på trafikken til "aktørernes" egne hjemmesider, både i Danmark og i Norge.

  Jeg er med på, at du gerne vil oplyse os - og vi skal også vide, hvad der foregår i vores liv - men hold da op, hvor kan det være svært at rumme, når man er stofskiftesyg, at der er en trussel forude konstant, og vi vi ikke kan gøre noget. Vi kan ingen gang, med de få vi er, mønstre en demonstration, myndighederne kan få øje på.
  Jeg håber, det går bedre med tilslutningen i år (til demonstrationen), end det var tilfældet sidste gang i 2015, da Helle Sydendal var organisatorernes pressechef, men optaget af sin egen forretning, glemte hun at udsende en pressemeddelelse til danske aviser. End ikke Sydendals journalist-venner på BT blev informeret, så kun dem, der i forvejen vidste besked med demonstrationen mødte op.

  Indtil videre (de sidste 2-3 år) ser det ud til, at "aktivismen" blomstrer mest internt blandt de syge, mens almindelige danskere kender til Helle Sydendal og hendes bog promoveret via og af aktivisterne, uden ellers at ane en hujende fis om det, som foregår i kulisserne hvor de syge vegeterer.

  Man kunne lære så meget af Søs Egelinds måde at kæmpe om medicinsk cannabis på, men det kræver uafhængige uegennyttige ildsjæle, som hver især er villige til at ofre tid, energi "tabt arbejdsfortjeneste" på det.

  Men når det er sagt, så er der ikke endnu sket en ændring. Jeg kan stadig få min dansk produceret medicin på en tilladelse fra sundhedsstyrelsen (det bliver jeg ved med så længe, jeg kan det, blot for at vise sundhedsstyrelsen, at der er en, der trives på Thyreoid).

  Derudover så har Trump forhåbentlig snart fundet ud af, at hans enevældige magt ikke er så stor, som han regnede med. Derfor tænker jeg, at vi må sætte vores lid til at både EU og kongressen/FDA i USA har lidt mere fornuft mellem ørerne end Trump. Han kan ikke lave dekreter på noget, der er lovgivet om.
  Det som vil ske på foranledning af Trump, vil ske på sigt. Mere presserende lige nu er opmærksomhed på det, der allerede sker i Storbritannien, hvor bidragsydere til største parten af de Europæiske Guidelines for behandling af lavt stofskifte, har hjemme.

  Det er kun spørgsmål om tid, før også den danske lægestand blæser til det endelige opgør med Thyreoid fra Glostrup Apotek, mens kombinationsbehandlingens (syntetisk T4 med tilskud af syntetisk T3) sidste bastion, Næstved Sygehus, er nu saga blot, siden dr. Kvetnys forhenværende patienter modtager i disse dage en "opsigelse" af deres kombinationsbehandling, fulgt af et "tilbud" om ændring af behandlingen til kun syntetisk T4 styret efter TSH indenfor normalområdet.

  Åbenbart rager de britiske tilstande ingen skandinaviske "aktivister", uagtet at alt det medicinske skidt, som i årtier påvirker vilkår for diagnose og behandling af lavt stofskifte i Skandinavien, herunder i Danmark - er kommet til os direkte fra de britiske øer!

  Anført af (foreløbigt) britiske læger, foregår der pt udfasning af brugen af Liothyronin i UK og alle læger tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen forbydes udskrivelse af recepter på syntetisk T3, men henvisning til den meget høje pris, som er resultat af den seneste (strategiske) prisforhøjelse. Nøjagtig som prisen på NDT /"naturlig thyroid") bliver pludselig hævet over hele kloden, og enhver som tror, at det sker tilfældigt, burde få sit hoved undersøgt!

  Men lige som med langsigtet opmærksomhed på Trump og hans fremtidige effekt, også på vores lægemidler, på samme måde med den britiske sag om Liothyronin, bruger danske aktivister hellere ressourcer på at promovere Omdal/Balderklinikken i Norge, kropsterapeuter eller andre alternative behandlere.

  På den seneste Krop-Sind-Ånd Helsemesse i Brøndby Hallen, Helle Sydendals bog og stofskiftefore(t)ningen havde en stand, placeret lige imellem mellem Odense Håndlæser Skole og Sine Strøms Eventyrligt tøj og brudekjoler - til kvinder i alle aldre og størrelser. Understreger dit personlige udtryk. Nedsatte priser".

  Krop-Sind-Ånd Helsemessen i Ålborg i begyndelsen af marts, deltog Helle Sydendals bog og foreningen på en nabostand til "Yunik -sølvsmykker i eget design", på den modsatte side flankeret af nabostanden "Nørgaard-Coaching - Økonomi er tabu for mange; lige som lægebesøg el. edderkopper. Hvordan er bankfobi opstået, og hvad skal der til for at du får din frihed tilbage?"

  Hvis lægestanden kendte til disse events, ville den ikke alene vride sig i latterkrampe, men også miste de sidste spor af respekten for os, hvis den da overhovedet havde noget i forvejen.

  Personligt har jeg ikke det mindste udestående med alternative behandlere, men lige netop i denne sag, er det utilstedeligt at Helle Sydendal og hendes fore(t)ning, støber kuglerne, legestanden vil ikke tøve med at skyde patienternes sag ned.

  Lavt stofskifte eller stofskiftesyge patienter er ikke ting, varer eller produkter, men det er netop det, som Sydendals bog er - en ting, og her har vi problemet i nøddeskal, tillige med svaret på et legitimt spørgsmål om, hvordan i alverden kan det være, at efter mindst to år "foreningens" aktiviteter, vores patientgruppe ikke er nået videre, end til Krop-Sind-Ånd?

  Inden for samme aktivisme-segment, kan man ikke drive forretning uden at det altid vil gå ud over selve aktivisme-delen, medmindre overskuddet af bogsalget går ubeskåret til foreningen. På denne måde ville "forretning" understøtte aktivismen, i stedet for at udhule den, som tilfældet er. Der er ingen mellemvej...

  De eneste danskere, der vitterligt forsøger at udrette noget, er en mikroskopisk gruppe personer forsamlet omkring Anett Kromann, men Anett kilde-ukritisk fylder hjemmesiden med informationer iblandet så stor en andel af misinformation og misforståelser, at jeg kan kræftedeme ikke være bekendt at medvirke til at sprede ordet om den.

  Betragtet i dette perspektiv, er det åbenlyst at menige stofskiftepatienter står nøgne og forsvarsløse over for alt det, som både Trump, lægemiddelindustrien og lægestanden agter at foretage sig i fremtiden.

  Løsning?

  Overlad de usolidariske til Facebook, hvor de hører hjemme, og gå tilbage til at dele personlige beretninger anonymiseret på Internettet, hvor Den Offentlige Mening og politikere (beslutningstagere) hører hjemme.

  Så har vi måske en chance (til).

  Ellers ikke!
  Tak for at du viser mig tillid og læser mit indlæg. Jeg håber, at mine indlæg kan hjælpe med at bevare håbet om bedring.
  Jeg har studeret lavt stofskifte og behandling med "naturlig thyroid" på fuldtid siden 2005. Jeg skriver selv de fleste af mine tekster, på baggrund af kilder arkiveret i respekterede, konventionel-medicinske databaser.
  Kommentarer er desværre lukket p.g.a. spam, men du kan kommentere i alle emner i "Stofskifte-butikken" ved at benytte Kontakt os.

  © Til Stofskiftesupport.dk: undlad venligst at "låne" vores tekster. Læs venligst om vores Ophavsret og Copyright.
  Alle, der ønsker et indblik i menneskelivet med stofskiftesygdom - er velkommen til at læse i over hundrede tusinde af personlige indlæg på vores anden hjemmeside - Forum for Stoffskiftesykdommer i Norge.

Lignende emner

 1. Holistisk behandling af Lavt stofskifte
  By Anisa in forum Stofskifte - thyreoidea relaterede sygdomme
  Svar: 2
  Nyeste indlæg: 17-10-09, 19:06
 2. Behandling af lavt stofskifte med ikke-syntetiske lægemidler
  By Anisa in forum Om "Naturlig" Thyroid
  Svar: 4
  Nyeste indlæg: 26-09-08, 22:26
 3. Behandling af lavt stofskifte med ikke-syntetiske lægemidler
  By Anisa in forum Stofskifte - thyreoidea relaterede sygdomme
  Svar: 4
  Nyeste indlæg: 26-09-08, 22:26
 4. Behandling af hypotyreose - lavt stofskifte
  By Anisa in forum Stofskifte - thyreoidea relaterede sygdomme
  Svar: 0
  Nyeste indlæg: 12-11-06, 12:39

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind