Viser resultater 1 til 8 af 8
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen strider imod FNs Konvention


  TERM-modellen strider imod FNs internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

  Art. 12: Fysisk og psykisk sundhed.


  1. De i denne konvention deltagende stater anerkender ethvert menneskes ret til at nyde den højst opnåelige fysiske og psykiske sundhed.
  2. De foranstaltninger, deltagerne i denne konvention skal træffe for at opnå den fulde virkeliggørelse af denne ret, skal omfatte sådanne som er nødvendige for at:

   a) mindske antallet af dødsfødsler og dødeligheden blandt småbørn samt fremme barnets sunde udvikling;

   b) forbedre alle sider af de hygiejniske forhold i det menneskelige miljø og på arbejdspladsen;

   c) forebygge, behandle og bekæmpe epidemiske og endemiske sygdomme samt erhvervs- og andre sygdomme;

   d) skabe betingelser for at sikre ethvert menneske lægehjælp samt kur og pleje under sygdom.


  Kilde....

  Hmm... indtil videre er det ikke til at sige, om Danmark har underskrevet eller har tiltrådt denne konvention..... Idet TERM-modellen og FNs internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ikke synes forenelige med hinanden - kunne man fristes til at tro, at Danmark er ikke omfattet af Konventionens bestemmelser.... eller hur?

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne


  Ethvert menneske i dette samfund, som kender til, er udsat for, udvikler og fremmer TERM-modellen - samt enhver politiker og embedsmand - som på en eller flere måder har bidraget til TERM-modellens tilblivelse - bedes venligst om at sætte TERM-modellens virke, formål, praksis og omfang op mod FNs Verdenserklæringen om Menneskerettighederne - Universal Declaration of Human Rights.

  Medmindre menneskerettigheder er frataget sygdomsramte danske borgere og medmindre danske læger anført af danske liaisonpsykiatere er hævede over loven - strider TERM-modellen på flere punkter mod VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE.

  Den fulde ordlyd citeres herunder. Læs teksten og (be)døm selv....


  VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE
  Source: United Nations Information Centre


  Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande afstod.

  Umiddelbart efter denne historiske begivenhed henstillede generalforsamlingen til alle medlemslande, at de offentliggjorde erklæringens fulde tekst. De skulle desuden "foranstalte, at den bliver omdelt, fremlagt, læst og forklaret i særdeleshed i skoler og andre undervisningsinstitutioner, uden hensyn til de forskellige landes og områders politiske forhold".

  Erklæringens officielle tekst findes på FNs seks officielle sprog: arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk. Endvidere har en lang række af FNs medlemslande fulgt generalforsamlingens opfordring og oversat erklæringen til det nationale sprog. Den danske oversættelse på de følgende sider er udarbejdet af udenrigsministeriet.

  Ved henvendelse til FNs nordiske informationskontor i København kan man gratis rekvirere eksemplarer af erklæringen på henholdsvis FNs officielle sprog, de øvrige nordiske sprog samt et begrænset antal andre sprog.  Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden,

  da tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål,

  da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse,

  da det er af afgørende betydning at fremme udviklingen af venskabelige forhold mellem nationerne,

  da De forenede Nationers folk i pagten påny har bekræftet deres tro på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets værdighed og værd og på lige rettigheder for mænd og kvinder, og har besluttet at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed,

  da medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af almindelig respekt fur og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder,

  da en fælles forståelse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning for den fulde virkeliggørelse af denne forpligtelse,

  proklamerer

  PLENARFORSAMLINGEN

  derfor nu denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE som et fælles mål for alle folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert samfundsorgan stedse med denne erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettigheder og friheder og gennem fremadskridende nationale og internationale foranstaltninger at sikre, at de anerkendes og overholdes overalt og effektivt, både blandt befolkningerne i medlemsstaterne og blandt befolkningerne i de områder, der befinder sig under deres styre.


  Artikel 1.
  Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

  Artikel 2.
  Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

  Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

  Artikel 3.
  Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

  Artikel 4.
  Ingen må holdes i slaveri eller trældom ; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

  Artikel 5.
  Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

  Artikel 6.
  Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

  Artikel 7.
  Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

  Artikel 8.
  Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.

  Artikel 9.
  Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

  Artikel 10.
  Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.

  Artikel 11.
  1. Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar.
  2. Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.


  Artikel 12.
  Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.

  Artikel 13.
  1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.
  2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget land.


  Artikel 14.
  1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.
  2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper.


  Artikel 15.
  1. Enhver har ret til en nationalitet.
  2. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.


  Artikel 16.
  1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
  2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
  3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.


  Artikel 17.
  1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.
  2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.


  Artikel 18.
  Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

  Artikel 19.
  Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

  Artikel 20.
  1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
  2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.


  Artikel 21.
  1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.
  2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.
  3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.


  Artikel 22.
  Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder.

  Artikel 23.
  1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
  2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
  3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
  4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.


  Artikel 24.
  Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.

  Artikel 25.
  1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
  2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvadenten de er født i eller udenfor ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.


  Artikel 26.
  1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.
  2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse.
  3. Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.


  Artikel 27.
  1. Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.
  2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.


  Artikel 28.[/COLOR]
  Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldtud kan virkeliggøres.

  Artikel 29.
  1. Enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.
  2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.
  3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper.


  Artikel 30.
  Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.  Ethvert menneske i dette samfund, som kender til, er udsat for, udvikler og fremmer TERM-modellen - samt enhver politiker og embedsmand - som på en eller flere måder har bidraget til TERM-modellens tilblivelse - bedes venligst om at sætte TERM-modellens virke, formål, praksis og omfang op mod FNs Verdenserklæringen om Menneskerettighederne - Universal Declaration of Human Rights.

  Medmindre menneskerettigheder er frataget sygdomsramte danske borgere og medmindre danske læger anført af danske liaisonpsykiatere er hævede over loven - strider TERM-modellen på flere punkter mod VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

  I kraft af uudtømmelige midler, som fosser ud af statskassen, alle borgeres ejendom - kan politikkere, embedsmænd og liaisonpsykiatere sætte en hær af jurister til at finde smuthuller og skabe spidsfindige fortolkninger af VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE med det ene formål at omgå denne forpligtelse og dermed fastholde og videreføre TERM-modellens overgreb på den del af befolkningen, som rammes af sygdom, kronisk sygdom og handicap - nu og i fremtiden!

  Ethvert anstændigt menneske i dette land bør kunne erkende, at TERM-modellen afvikler ikke sig selv. Kun den samlede og forenede Offentlige Mening kan udrette, hvad der i de politiske kulisser er blevet støbt af en tavs enighed om at etablere et skygge-sundhedsvæsen, hvor de syge ikke behandles for deres sygdomme, men manipuleres psykisk til at afstå fra at søge lægehjælp. Eller direkte nægtes lægehjælp.

  Man kan ikke tillade sig at underkaste hele den samlede danske befolkning TERM-modellen, blot for at "opfange" de 6-10% af indbidt syge idet de resterende - de reelt syge - deres sygdom ubehandlet forværres og overgår til kronisk fase, for til sidst - i en ukendt procentdel - at afsluttes med en dødelig udgang.

  TERM-modellen er uforenelig med VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne


  Som Lægeløftet burde lyde i Danmark.... ville vi ikke have problemer, med at overholde VERDENSERKLÆRINGEN....

  Lægeløfte - moderne version

  • Jeg sværger, efter bedste evner at opfylde følgende løfte:

  • Jeg vil respektere det store videnskabelige arbejde udført af læger før mig, i hvis spor jeg træder, og jeg vil glædeligt dele min egen viden med dem, der efterfølger mig.

  • Jeg vil anvende al viden og alle tænkelige teknikker og midler til gavn for de syge. Jeg vil udvise en særlig omhu, så jeg ikke overbehandler mine patienter, eller udsætter dem for usikre lægemidler og behandlinger mod mit bedrevidende.

  • Jeg vil huske, at medicinkunsten er lige så vigtig som videnskab, og at varme, sympati og forståelse kan opveje kirurgens kniv eller kemikerens medicin.

  • Jeg vil ikke være flov over at skulle sige "jeg ved det ikke," og jeg vil heller ikke undlade at kalde på mine kolleger, når deres ekspertise og kundskaber kan gavne mine patienter.

  • Jeg vil respektere mine patienters privatlivets fred og vil omhyggeligt varetage min ubetingede tavshedspligt.

  • Især skal jeg træde varsomt i spørgsmål om liv og død. Jeg vil være taknemmelig for at kunne redde liv. Men det kan også være i min magt at tage liv; dette enorme ansvar skal jeg møde med ydmyghed og bevidsthed om min egen utilstrækkelighed. Frem for alt, jeg skal ikke spille Gud.

  • Jeg vil huske, at jeg ikke behandler kun et feberdiagram eller en kræftsvulst, men et sygt menneske, hvis sygdom kan påvirke den pågældendes familie og økonomisk stabilitet. Mit ansvar skal omfatte disse aspekter, hvis den behandling jeg byder den syge skal være den bedst mulige.

  • Jeg vil forebygge sygdom, når jeg kan, idet forebyggelse er at foretrække frem for helbredelse.

  • Jeg vil altid huske, at også jeg er et medlem af samfundet og som læge har jeg særlige forpligtelser over for alle mine medmennesker, uanset om de er sunde i sind og krop, eller svagelige.

  • Hvis jeg ikke krænker denne ed, kan jeg nyde livet og kunsten, respekteres, mens jeg lever og huskes med hengivenhed derefter. Måtte jeg altid bevare de fineste traditioner i min gerning og måtte jeg længe opleve glæden ved at hjælpe alle dem, der opsøger mig.

  Hippocratic Oath—Modern Version

  • I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant:

  • I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow.

  • I will apply, for the benefit of the sick, all measures [that] are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism.

  • I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug.

  • I will not be ashamed to say "I know not," nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery.

  • I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life; this awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God.

  • I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems, if I am to care adequately for the sick.

  • I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure.

  • I will remember that I remain a member of society, with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm.

  • If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling and may I long experience the joy of healing those who seek my help.


  Written in 1964 by Louis Lasagna, Academic Dean of the School of Medicine at Tufts University, and used in many medical schools today. Kilde


  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 4. #4
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM-modellen strider imod FNs Konvention

  Tja.... men hvad nytter alle disse lovgivninger i de enkelte stater, hvis det alligevel er lægekonsulenter, bureaukrati og ventetider, der betyder, at folk dør af ælde, sygdom eller fattigdom, før deres sag i heldigste fald når den alleryderste klageinstans?

  100.000 sager ligger hen

  Den europæiske Menneskerettighedsdomstol er i den grad ved at drukne i sager.

  Derfor kan den reelt set ikke længere tage stilling til de mange påståede menneskerettighedskrænkelser inden for en overskuelig årrække.

  "Det kan tage op til syv år før en sag bliver behandlet", siger Stéphanie Lagoutte, seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder.
  Hør mere her om, hvad Jesper Tynell siger og skriver:

  http://www.dr.dk/P1/orientering/inds.../20/164944.htm


  Det sætter jo virkelig den 23. august i perspektiv, for hvad betyder det i praksis?

  Sikkert ikke ret meget.

  FN konventionen træder i kraft på søndag
  FN's generalsekretær meddeler, at Konventionen om rettigheder for mennesker med handicap træder i kraft søndag 23. august 2009.

  Danmark deponerede bekræftelsen på, at dansk lov er blevet ratificeret i overensstemmelse med konventionen i New York 24. juli. Derefter skal der ifølge FN's regler gå 30 dage, før konventionen træder i kraft.

  Derfor bliver det altså søndag 23. august, der bliver skæringsdag for den nye konvention om rettigheder for mennesker med handicap.
  http://www.clh.dk/

  Og så en yderst interessant nyhed om Retslægerådet.

  Tja... lægekonsulenternes magt er åbenbart ubegrænset.


  Dommere retter ind efter lægeråd


  De to forskere har gennemgået 51 sager fra de sidste 10 år, hvor borgere har forsøgt at få erstatning, og hvor Retslægerådet er blevet bedt om at udtale sig i sagen.

  Det viste sig, at dommerne i alle sager med undtagelse af to fulgte Retslægerådets vurdering. Det svarer til mere end 95 procent af sagerne.

  Kvinde med piskesmæld fik ikke medhold
  De to forskere peger som eksempel på en kvinde, der fik afslag på erstatning efter et trafikuheld, som hun var uden skyld i, selv om både skadestuen, hendes egen læge, en speciallæge og Arbejdsskadestyrelsen havde udtalt, at hun havde fået en piskesmældslæsion.

  Retslægerådet, der ikke havde set kvinden, mente derimod, at det var usandsynligt – og så tabte kvinden sagen i retten.

  Forskernes gennemgang viste også, at Retslægerådet i langt de fleste tilfælde udtalte sig til fordel for den myndighed eller det forsikringsselskab, som borgeren ønskede at få erstatning fra.

  »Det undrer os, at lægerne i Retslægerådet kan gå imod flere fagfæller uden at have set patienten«, siger Janne Rothmar Herrmann.
  http://politiken.dk/indland/article772151.ece

  Jamen, Janne... det undrer sandelig også mange andre.

  Og hvordan er det så lige med whiplash? Er det en funktionel lidelse? En "diffus" ting? Er det en diagnose, som hører under TERM?

  Og gad vide, HVEM der sidder i retslægerådet?

  Det må vi overlade til læserne at gætte sig til?

  Det er da bare utroligt så meget lovgivning og så mange systemer, der findes for at sikre sig, at borgerne IKKE kan få det, der står i lovgivningen.

  Så man skal bare sørge for ikke at komme ud for biluheld, arbejdsskader eller i det hele taget have brug for hjælp fra systemet, forsikringen osv., så lever man forhåbentlig lykkeligt til sine dages ende.

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 5. #5
  Registreringsdato
  Jul 2008
  Alder
  71
  Indlæg
  82

  Standard Re: TERM-modellen strider imod FNs Konvention

  tankevækkende indlæg... især når jeg tænker på at det er en afspejling af egne tanker... men jeg kan alligevel se lidt lys forude. forhåbentlig som en trøst.

  Der sker en masse, nogen vil kalde det negativt, andre positivt.. især kan jeg se, at der sker noget positivt i kraft af, at medierne nu begynder at turde tale om emnet. Her tror jeg nemlig, at det er vigitgt med en diskussion om prioritering. Og at den er i fuld gang kan vi vist godt tro på.

  Når lægerne nu er så agressive, tager jeg det som et resultat af, at de føler deres sikre grundlag skrider. Angreb har som bekendt altid været det bedste forsvar. Omvendt ser jeg dynger af læger, som nu ikke længere vil finde sig i ikke at kunne få lov til at fungere som læge, men som i stedet skal se sig selv som skemaudfylder, eller hente en journal..

  De er gået til angreb på regionerne og sundhedsstyrelsen. De (kræftlægerne) ville sende brev med alle patienterne om, hvorfor de ikke kunne få den medicin, som efter onkologernes mening ville være den optimale. De blev ganske vist banket på plads af Ulla Astman og Bent Hansen, men det er et tegn på en stor utilfredshed....

  Det samme i regering og regioner: de bekriger hiananden. For de folkevalgte, som skulle lave lovene, er tossede over at embedsmænd og akademikergrupperne har overtaget folkestyret. så de bare skal fungere som nikkedukker. Jeg tror fuldt og fast på, at mine meldinger, som jeg gav til en patientforening i eftermiddags illustrerer virkeligheden i dag:

  citat: "Jeg er spændt på, hvad der kommer med mht. klagesystemet. For ligesom dig tror jeg, at vi bliver undergravet mere og mere. De (læger, professorer og jurister) har, trods alt, arbejdet tæt omkring dette emne i de sidste ti år. Og det, vi kan gøre, er kun at håbe på, at de i deres overmod har overset noget. For det vil vi kunne slå på. Det er grove løjer, desværre.

  Det eneste, jeg nu kan håbe på, er at politikerne begynder at markere sig. Der er trods alt, sket mange stramninger overfor læger og medicinalfirmaer de seneste år, ligesom f.eks. dommerne nu er banket på plads mht. bi-jobberi, især hvor erstatninger osv. blev varetaget i voldgift, hvor afgørelsen ikke kunne ankes. Dette blev især afgørende mht. erstatninger pga skader. Her har retslægerådet også haft stor magt. Har de for store indtægter, må de afstå fra dommerjobbet.

  Overlæger på sygehuset er banket på plads i forhold til, at de skal arbejde 37 timer, når de er fuldtidsansatte. Bi-jobs hører til i fritiden, udenfor sygehuset. Altså ingen speciallægeerklæringer udskrevet til egen konto.

  Læger, der på nogen måde har tilknytning til medicinalfirmaerne SKAL indberette beløb og grad af tilknytning til medicinalfirmaet osv.

  Det er det eneste, vi kan håbe på pt.

  Det er, som som de i det små, strammer skruen overfor embedsmænd og akademikerne, og især den måde de har overtaget styret på. Jeg tror ikke på, at det her bliver varende. Tænk her på Gøtrik`s afgang fra Sundhedsstyrelsen.?

  Jeg tror, der er krig imellem grupperne indbyrdes nu, hvem skal bestemme mest, så jeg håber på at de også skyder sig selv i foden. Det er en politisk magtkamp, på alle fronter lige nu. Og det er i hele samfundet. Det er som om alle grupper indbyrdes er oppe mod hinanden pt."


  Hvem siger, at politik er kedeligt ? Det lyder måske skørt, men jeg har tror at det er den krig der kører lige nu. Alle er oppe mod hinanden, alle har fået nogen af de andres arbejde pålagt, med fejl og mangler og det vil de selvfølgelig ikke have skyld for. Det er de andres job iflg. overenskomst .. osv. Vi er igang med Glasnost og Perestrojka, som i Sovjet..

  Så i stedet foretrækker jeg at se det som et spændende moment, hvor vi evt. kan slå til når muligheden er der. Jeg har altid været omfattet af Murphy`s lov, som jeg sagde til en læge på sygehuset. Her er det vigtigt at huske på, at Murphy, ligesom mig, var en ukuelig optimist. På godt jysk: "INGENTING ER SÅ SKIDT; AT DET IKKE ER GODT FOR NOGET".

  Især husker jeg altid på "A BEATIFUL MIND": han fik udsigten til at blive taber vendt om til en vindersituation: han inviterede den kedelige bænkevarmer ud, til fordel for hende alle ville have. På den måde blev der to vindere og ingen tabere.

  DET er kunst. læs denne her: http://www.vftp.dk/produkter/publika...j_2006_000.rtf, især sidste del... den er tankevækkende.

  Så, hovedet op, Zusan.. vi er mange fightere, og vi har flyttet pæle allerede nu. så det er vigtigt at vi holder gejsten. Det er forskellen mellem en vinder og en taber: vi er som mælkebøtten: de kan tæske os, men vi rejser hovedet igen.

  Håber, det kan få dig til at genvinde lidt mod. Du er en ildsjæl, og jeg har nydt dine indlæg, også selv om jeg ikke er aktiv... at der ikke er respons direkte er ikke udtryk for mangel på at hverken du eller siden er glemt. Dertil har det for stor betydning.

  Masser af menensker har fortalt mig, at de især har fået information pga. www.overgangsalderen.net og du er een af de mange, som jeg hver gang nyder gensynet med, og som kan få mig på bedre tanker, når jeg er nede... Mist ikke troen: DET NYTTER.

  Vi læser og følger. og vender frygtelige tilbage hehe


  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  ”Anspændt til det yderste for at løfte den mægtige sten og atter og atter skubbe den op ad bjergets side...."(Albert Camus om Sisyfos)

 6. #6
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM-modellen strider imod FNs Konvention

  Ja, tak, Rosa.... herligt at vide, at nogen læser med, men især at nogen får glæde af det og kan få nye tanker og ideer.

  Og tusind tak for linket ... sikken dejlig og varm psykiater med hjertet på rette sted og en ufattelig dejlig indstilling.

  Dem må vi have nogle flere af i stedet for dem, som Palin (eks-vicepræsidentkandidaten i USA) kaldte "death panels"... som skulle afgøre, om borgerne skulle have hjælp eller ej.

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 7. #7
  Registreringsdato
  Jul 2008
  Alder
  71
  Indlæg
  82

  Standard Re: TERM-modellen strider imod FNs Konvention

  Hejsa

  Jeg er fuldt og fast overbevist om, at dette site og alle de gode tanker herinde har haft en fantastisk indflydelse på meget af det, der sker. Det har været med til at bryde isolationen, og dermed skabe mere åbenhed. Også selv om det sker i det skjulte, er folk begyndt at interessere sig. Også for de mere alternative tanker. Altså dem, jeg synes i den grad præger forummet.


  Hvad sker, og hvorfor? Ideer opstår vel især pga refleksioner over noget vi har læst og erfaret. Det sætter en ny tankerække i gang. Det sværeste er somme tider at samle trådene, og her synes jeg denne måde er den optimale. Vi er de eftertænksomme, men absolut ikke de kedelige af den grund. Og I guder, hvor er det pragtfuldt at have nogen at dele tankerne med. Vi er, trods alt, noget helt specielt, hver især.

  ”Anspændt til det yderste for at løfte den mægtige sten og atter og atter skubbe den op ad bjergets side...."(Albert Camus om Sisyfos)

 8. #8
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM-modellen strider imod FNs Konvention

  Jeg tror, der er krig imellem grupperne indbyrdes nu, hvem skal bestemme mest, så jeg håber på at de også skyder sig selv i foden. Det er en politisk magtkamp, på alle fronter lige nu. Og det er i hele samfundet. Det er som om alle grupper indbyrdes er oppe mod hinanden pt." hvem siger, at politik er kedeligt ?

  Det lyder måske skørt, men jeg har tror at det er den krig der kører lige nu. alle er oppe mod hinanden, alle har fået nogen af de andres arbejde pålagt, med fejl og mangler og det vil de selvfølgelig ikke have skyld for., det er de andres job iflg. overenskomst .. osv.
  Jeg har vredet min hjerne med, hvad du mon mente med ovenstående.

  Så faldt jeg over nedenstående, som måske er en flig af det... eller...?

  Advokater: Drop Retslægeråd

  Politiken, 1. sek. s. 5
  25.08.2009

  Borgere, der søger erstatning for en arbejdsskade, en lægefejl eller skader efter en trafikulykke, skal ikke have deres sager afgjort af læger fra Retslægerådet, der aldrig har set patienten, men alene har journaler, der kan have fejl eller mangler, at vurdere sagen ud fra. Det mener to advokater fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, der har lang erfaring med den slags sager. Retssager bør afgøres af dommere, ikke af Retslægerådet, mener advokaterne, der foreslår, at dommerpanelet i sådanne sager udvides med en eller flere personer med lægefaglig ekspertise.

  Baggrunden for forslaget er, at to forskere fra Københavns Universitet som omtalt i Politiken i fredags har gennemgået 51 erstatningssager, hvor Retslægerådet er blevet bedt om en udtalelse. (Se HandiKlip fredag den 21. august red.) Dommer Jørgen Lougart, der er formand for Dommerforeningen, siger, at forslaget er "værd at overveje". "Man har allerede muligheden for at udvide dommerpanelet med sagkyndige, så det er ikke ukendt," siger Jørgen Lougart.
  http://www.handicap.dk/handiklip/adv...op-retslegerad

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

Lignende emner

 1. TERM-modellen - hvad er det?
  By admin in forum TERM-modellen
  Svar: 4
  Nyeste indlæg: 15-08-09, 13:45
 2. Svar: 4
  Nyeste indlæg: 18-09-08, 18:02
 3. TERM-modellen - og hjertesygdom
  By admin in forum TERM-modellen
  Svar: 3
  Nyeste indlæg: 06-02-08, 19:28

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind